Geavanceerd zoeken

Algemene voorwaarden


Identiteit van de ondernemer
Aloevera.be wordt geëxploiteerd door SuperBrave B.V., een besloten vennootschap gevestigd te en kantoorhoudende aan de Emmerblok 1 te (4751 XE) Oud Gastel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24479353.

Vestigings- & bezoekadres:
Emmerblok 1
4751XE Oud Gastel

Telefoonnummer: 0186 - 576537 (lokaal tarief).

Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen:

Ma: 09:00-17:00.

Di: 09:00-17:00.

Wo: 09:00-17:00.

Do: 09:00-17:00.

Vr: 09:00-17:00.

BTW-identificatienummer: NL8216.48.871.B.01

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 'Aloevera.be' SuperBrave BV (hierna: SuperBrave), Emmerblok 1, 4751XE Oud Gastel, 'Koper' ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met SuperBrave in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 'Consument Koper' ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met SuperBrave in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 'Producten' het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en online winkels van SuperBrave.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door SuperBrave is ingestemd. De internetsites van SuperBrave richten zich uitsluitend op de Europese markt. SuperBrave behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsites van SuperBrave en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. SuperBrave is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. SuperBrave is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan SuperBrave via elektronische weg verzonden.

Deze zijn door SuperBrave ontvangen; de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
een offerte is door de Koper getekend en door SuperBrave ontvangen ingeval door SuperBrave een op naam gestelde offerte is uitgebracht. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door SuperBrave herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal SuperBrave de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

Koper en SuperBrave komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SuperBrave gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SuperBrave garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die SuperBrave in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SuperBrave worden gecorrigeerd. Bezorgkosten zijn in principe bij de prijs en of orderbevestiging inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door SuperBrave.


4. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • Vooruitbetaling via overschrijving.
 • Creditcard (VISA, Mastercard).
 • iDeal.
 • Paypal.
 • Tijdelijk niet beschikbaar. Achteraf betalen (niet beschikbaar op alle webhops zie ook de betaalmethodes).
 • Contant bij afhalen (hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met onze klantenservice)


SuperBrave kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. SuperBrave is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die SuperBrave, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. Dit begint bij 15 euro administratie kosten van het kredietmanagement kantoor. In geval van niet tijdige betaling is SuperBrave bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


5. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft SuperBrave ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden, nadat de betaling van de Koper binnen is. (afhankelijk van de gekozen betaalmethode kan dit soms langer duren) De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. Indien de genoemde levertijd niet haalbaar is wordt de Koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort. SuperBrave kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.

Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. SuperBrave streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient SuperBrave de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft SuperBrave het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is SuperBrave gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter SuperBrave van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is SuperBrave gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.


6. Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan SuperBrave ter kennisgeving worden gebracht. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. SuperBrave is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.


7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Dit brengt echter wel administratiekosten met zich mee, zie voor meer informatie hierover ons retourbeleid. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met SuperBrave aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan SuperBrave terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper. Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt SuperBrave binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan SuperBrave betaalde middels een bank- of giro overschrijving.

SuperBrave is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld erotiek producten), is niet mogelijk. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door SuperBrave voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

In het geval van producten uit de Outlet-Shop geldt de voorwaarde dat deze niet kunnen worden geretourneerd.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.


8. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met SuperBrave is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


9. Garantie en aansprakelijkheid

In beginsel geldt voor door SuperBrave geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, SuperBrave in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen. SuperBrave is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. SuperBrave aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien SuperBrave om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SuperBrave of de fabrikant zijn verricht; indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De Koper is gehouden SuperBrave te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen SuperBrave zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. Het is mogelijk dat SuperBrave op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SuperBrave is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. SuperBrave streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken.

Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan SuperBrave.


10. Overmacht

In geval van overmacht is SuperBrave niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. SuperBrave is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


11. Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij SuperBrave, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SuperBrave, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om prive gebruik van het product zelf.


12. Persoonsgegevens

SuperBrave zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. SuperBrave neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van SuperBrave, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


14. Diverse bepalingen
SuperBrave BV is gevestigd te Emmerblok 1, 4751XE Oud Gastel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24479353. Het BTW-identificatienummer is NL8216.48.871.B.01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan SuperBrave op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. SuperBrave streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.